KATEGORIE

Regulamin sklepu internetowego: www.sakralija.com / sacrasilesia.pl

I. Słowniczek

Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą  SOLVIN Sp. z o.o. ul. Piotrowicka 81, 44-341 Skrbeńsko, NIP 5482645464 pod adresem www.sacrasilesia.pl, zwany dalej również Sklepem.

Sprzedawca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  SOLVIN Sp. z o.o. ul. Piotrowicka 81, 44-341 Skrbeńsko, 43-400 Cieszyn NIP 5482645464

Klient: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu Towarów w celach związanych bezpośrednio z jej działalnością (gospodarczą, zawodową itp.)

Towar: produkt prezentowany przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym.

Zamówienie: oświadczenie woli Klienta (oferta), zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży przy wykorzystaniu Sklepu internetowego, składający Zamówienie zobowiązany jest wskazać miejsce dostawy Towarów objętych zamówieniem, jeżeli jest ono inne, niż siedziba Klienta.

Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Klientem, przy wykorzystaniu Sklepu internetowego.

Regulamin: niniejszy regulamin określający warunki i zasady sprzedaży Towarów przy wykorzystaniu Sklepu internetowego.

 

II. Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem strony www.sacrasilesia.pl (sprzedaż internetowa). Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu internetowego są fabrycznie nowe.
 2. Informacje o Towarach podane w Sklepie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne, ceny oraz dostępność nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, ale stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawartej Umowy sprzedaży następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentu sprzedaży  (paragonu lub faktury vat).
 4. Informacja o cenie i dostępności Towaru podawana w Sklepie internetowym ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila potwierdzającego przyjęcie Zamówienia do realizacji.
 5. Ceny Towarów podawane w Sklepie internetowym są cenami brutto
 6. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Klienta do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostęp do internetu.

 

III. Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Zakupów na www.sacrasilesia.pl  mogą dokonywać wyłącznie Klienci lub osoby działające w imieniu Klienta, posiadające Status uprawniający do składania zamówień.
 2. Rejestracja jest czynnością jednorazową, po zakończeniu której Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem rejestracji, Login i Hasło. Klient w każdym czasie może poprawić błędy i niedokładności we wprowadzonych danych przy wykorzystaniu środków technicznych udostępnionych na www.sacrasilesia.pl . Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za dane podane w procesie rejestracji oraz przy dokonywaniu zmian danych, w tym za prawdziwość danych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta w przypadku podania nieprawdziwych danych w procesie rejestracji, w szczególności w przypadku dokonania rejestracji wskazującej, że Klient jest przedsiębiorcą w sytuacji, gdy nie posiada takiego statusu lub posiada taki status, jednakże dokonuje zakupów w celach nie związanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą, zawodową itp.
 3. Zawarcie i realizacja Umowy sprzedaży w Sklepie internetowym składa się z 4 kroków: krok 1 – logowanie, krok 2 – złożenie Zamówienia, krok 3 – potwierdzenie przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji, krok 4 – dostawa lub odbiór osobisty Towaru.
 4. Po zalogowaniu, wybraniu Towarów, formy płatności oraz miejsca dostawy Klient składa Zamówienie. Na każdym etapie składania zamówienia, aż do chwili jego wysłania, Klient może przy wykorzystaniu środków technicznych udostępnionych w Sklepie internetowym poprawić błędy oraz modyfikować zamówienie, w tym wskazać dowolny adres dostawy.
 5. W odpowiedzi na złożone zamówienie Klient otrzymuje e-mail potwierdzający wpływ Zamówienia do Sprzedawcy. Od chwili otrzymania e-maila potwierdzającego wpływ Zamówienia do Sprzedawcy złożone zamówienie jest wiążące dla Klienta.
 6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą wysłania przez Sprzedawcę e-maila potwierdzającego przyjęcie Zamówienia do realizacji. W potwierdzeniu przyjęcie Zamówienia do realizacji wskazane zostaną Towary, których dotyczy umowa sprzedaży oraz ceny tych Towarów. Realizacja dostawy może być uzależniona od dokonania wcześniejszej zapłaty za Towar.

 

IV. Płatności

 1. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:

       - gotówka – przy odbiorze towaru w siedzibie firmy,

       - przelew bankowy – zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu środków na koncie Sprzedawcy,

       - za pobraniem – gotówka przy odbiorze towaru u kuriera lub przedstawiciela Poczty,

 

V. Odbiór osobisty lub dostawa towaru.

 1. Czas realizacji Zamówienia podawany w Sklepie internetowym ma charakter wyłącznie orientacyjny i może ulec zmianie w zależności od ilości i wielkości napływających Zamówień. Czas realizacji nie obejmuje czasu transportu Towaru z magazynu Sprzedawcy do Klienta.
 2. Zgodnie z dyspozycją Klienta wskazaną w Zamówieniu zakupione Towary: zostaną dostarczone przesyłką na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu albo zostaną odebrane przez Klienta bezpośrednio z siedziby Sprzedawcy.

 

VII. Zwroty, odstąpienie od umowy

 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta klient może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni od odebrania zamówienia.
 2. Aby odstąpić od umowy, należy przesłać jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres info@sacrasilesia.pl wraz z informacjami pozwalającymi na jednoznaczną identyfikację zamówienia (np. numer zamówienia, adres dostawy, itp.) a następnie zwrócić towar zgodnie z informacjami przesłanymi przez Sklep internetowy w odpowiedzi na oświadczenie odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep internetowy gwarantuje zwrot w ciągu 7 dni pełnej kwoty zamówienia, wraz z kosztami przesyłki. Zwrot płatności zostanie dokonany takim samym sposobem, w jaki została ona poniesiona, chyba że jest to niemożliwe (w takim przypadku - przelewem na wskazane konto bankowe).
 4. Klient może także w ciągu 14 dni zwrócić część zamówienia (np. niektóre zakupione produkty), w takim przypadku Sklep internetowy gwarantuje zwrot ceny tych towarów w momencie ich zamawiania oraz zwrot kosztów przesyłki, proporcjonalnie do wartości całego zamówienia.
 5. Koszty zwrotu towaru (dostarczenia ich do siedziby Sklepu internetowego) są ponoszone przez klienta.
 6. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 

VII. Gwarancja, reklamacje i zwroty

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towarów powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej Towar protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy Towaru.
 2. Ustawowa odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru jest pomiędzy stronami wyłączona.
 3. W przypadku, gdy Sprzedawca nie udzieli na towary gwarancji w postaci odrębnego dokumentu gwarancyjnego dostarczonego wraz z Towarami i fakturą VAT przyjmuje się, że Sprzedawca udzielił 12 miesięcznej gwarancji na Towary w zakresie i na zasadach uregulowanych poniżej.
 4. Okres gwarancji należy liczyć od daty wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT na Towar objęty gwarancją.
 5. Gwarancja traci ważność:
 • w przypadku zaistnienia uszkodzeń Towarów powstałych z winy użytkownika,
 • w przypadku zaistnienia uszkodzeń technicznych lub mechanicznych Towarów wynikających ze zdarzeń losowych,
 • w przypadku zaistnienia uszkodzeń Towarów wynikających z eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem i zaleceniami dotyczącymi montażu, obsługi lub konserwacji,
 • w przypadku zaistnienia uszkodzeń Towarów powstałych na skutek niewłaściwej instalacji,
 1. Gwarancja udzielona przez Sprzedawcę nie obejmuje:
 • materiałów podlegających eksploatacji,
 • uszkodzeń powstałych podczas transportu,
 1. Klient jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar do Sprzedawcy i w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazać na czym polega wada. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub jego zastosowanie naprawa musi odbyć się u Klienta, Klient zobowiązany jest nieodpłatnie  zapewnić obecność ekipy pomocniczej, w tym osoby odpowiedzialnej z ramienia Klienta za funkcjonowanie i obsługę instalacji oraz urządzeń elektrycznych.
 2. W przypadku uznania przez Sprzedawcę zgłoszonej reklamacji Sprzedawca jest obowiązany, według własnego wyboru, do naprawy wadliwego Towaru lub wymiany wadliwego Towaru na nowy w przypadku, gdy naprawa jest niemożliwa lub wiąże się z niewspółmiernymi do efektu nakładami ze strony Sprzedawcy.
 3. Na rozpatrzenie i załatwienie reklamacji Sprzedawca ma 21 dni od daty prawidłowego wniesienia reklamacji do Sprzedawcy. Przez prawidłowe wniesienie reklamacji rozumie się dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym. Jeżeli z uwagi na rodzaj Towaru lub jego zastosowanie nie jest możliwe dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, Klient przesyła Sprzedawcy zgłoszenie reklamacyjne wraz z informacją o miejscu, w którym znajduje się Towar.
 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezałatwienia reklamacji lub nieterminowego załatwienia reklamacji ogranicza się wyłącznie do poniesionych strat (damnum emergens) i nie może przekroczyć 5% wartości reklamowanego Towaru. Wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedawcy  za utracone korzyści (lucrum cessans) w związku z niezałatwieniem reklamacji lub nieterminowym załatwieniem reklamacji.
 5. Z tytułu udzielenia gwarancji, bez względu na jej rodzaj, Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wywołane wadliwym działaniem Towarów, w tym m. in. za straty materialne w majątku Klienta, utratę korzyści finansowych, utratę danych.
 6. Towary wymienione na nowe podczas naprawy stanowią własność Sprzedawcy i nie podlegają zwrotowi do Klienta.

 

VIII. Odpowiedzialność:

 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za:
 • działania i zaniechania własne,
 • działania lub zaniechania osób, którym udostępnił Login i Hasło,
 1. Odpowiedzialność Klienta wskazana w pkt. 1 powyżej dotyczy w szczególności zamówień składanych w Sklepie internetowym i ich treści, danych teleadresowych podanych przez Klienta.
 2. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub zobowiązania Klienta powstałe na skutek udostępnienia lub ujawniania Loginu i Hasła osobom lub przez osoby wskazane w pkt. 1 powyżej.